REGULAMIN SZKOLEŃ I KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SIEĆ SZKOLENIOWĄ „WESOŁA ŁAPKA SZKOŁA PRZYJACIÓŁ PSÓW”

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WESOŁA ŁAPKA.PL-KURSY STACJONARNE I KONSULTACJE

Drogi Kliencie!

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i nas ????

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE 2

§2 DEFINICJE 4

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE 7

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE 8

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 8

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI 10

§8 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY 11

§9 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 12

§10 KONSULTACJE INDYWIDUALNE 14

§11 KURSY STACJONARNE 15

§12 PRODUKTY ELEKTRONICZNE 18

§13 REKLAMACJE 18

§14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 20

§15 ROZWIĄZANIE UMOWY 22

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 24

§17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 25

§18 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 26

§19 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 28

§20 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA 32

§21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 33

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA 35

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 37

ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 40

ZAŁĄCZNIK nr 4 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 42


 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Serwis internetowy dostępny w domenie https://wesolalapka.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Współadministratorów.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez numer telefonu i/lub adres e-mail wskazany w opisie Produktu lub za pośrednictwem Współadministratorów używając następujących danych kontaktowych:

https://kursy.wesolalapka.pl/dzial/trenerzy

W przypadku kursu Super Pies Sprzedawcą jest Wesoła Łapka sp. Z o.o.

 • numer telefonu: 576 103 911
 • adres e-mail: biuro@wesolalapka.pl


 

 1. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 2. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, 
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty 
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
 7. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
 8. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 9. Nakazuje się:
 10. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 11. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 12. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 13. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 14. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia lub usunąć konto w Serwisie w panelu Klienta.
 15. Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na Stronie w sposób niezgodny z prawem czy też do własnych celów Użytkownika ani za działania czy zaniechania Użytkownika podejmowane na ich podstawie.  W szczególności, tyczy się to artykułów czy treści edukacyjnych.
 16. Treści umieszczone w Sklepie i w ramach Konta są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.
 17. Współadministratorzy wspólnie zarządzają danymi osobowymi Klientów zgodnie z umową współadministrowania w celu obsługi Sklepu i koordynacji procesu składania Zamówienia.  Szczegóły dotyczące współadministrowania zostały zawarte w Polityce prywatności. https://kursy.wesolalapka.pl/news/polityka-prywatnosci

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – podmiot każdorazowo wskazany w opisie danego Produktu, który odpowiada za prawidłową realizację Umowy i realizację praw konsumenckich.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765  ustawy Kodeks cywilny.
 5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca 
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z funkcjonalności Sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep, Strona – sklep internetowy dostępny pod adresem https://wesolalapka.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 9. Produkt/Usługa – kursy stacjonarne i konsultacje stacjonarne nabywane za pośrednictwem Sklepu. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Produkt elektroniczny – produkt dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej (np. materiały elektroniczne).
 11. Umowa– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą 
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Produkt ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie.
 14. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (dostawca PayU)).
 16. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku 
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem sposobów płatności wskazanych w Regulaminie lub w opisie Produktu.
 18. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie 
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego 
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 19. Współadministratorzy- Maria Gałuszka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wesoła Łapka Maria Gałuszka, pod adresem ul. Stanisława Konarskiego 23D9, 44-100 Gliwice, NIP 7381286527, REGON 120012160 i "WESOŁA ŁAPKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. ul. Stanisława Konarskiego 23D9 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796608, NIP 631268672, REGON 383963470 reprezentowana przez Prezesa Zarządu- Jacka Gałuszka.

Współadministratorzy i Sprzedawca wskazany każdorazowo w opisie danego Produktu współadministrują dane Klienta w zakresie zawarcia i wykonania Umowy.

Współadministratorzy i Sprzedawca  w zakresie współadministrowania danymi Klienta w celu zawarcia i wykonania Umowy uzgodnili, że za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO  i realizacje praw Klienta odpowiedzialny jest każdy ze współadministratorów, za wykonanie Umowy odpowiedzialny jest Sprzedawca, Współadministratorzy odpowiedzialni są za utrzymanie i dostęp do Strony oraz do treści cyfrowych jeśli z opisu Produktu wynika, że są udostępniane za pomocą Strony.

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. 23.RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 5. 24.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 6. 25.Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąlub UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 3. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 4. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 5. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 6. Współadministratorzy zapewniają środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 7. Współadministratorzy podejmują odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu dążąc do zapewnienia niezakłóconego i ciągłego dostępu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Sklepu i Konta w Sklepie spowodowaną okolicznościami za które nie ponosi odpowiedzialności (awaria techniczna, siła wyższa, inne zdarzenie o nieprzewidzianym i nagłym charakterze). W takiej sytuacji Współadministratorzy podejmują wszelkie działania celem przywrócenia dostępności.
 9. Dostęp do Sklepu i  Konta w Sklepie może być czasowo ograniczony w razie prowadzenia przez Sprzedawcę prac o charakterze konserwacyjnym lub mającym na celu usprawnienie, modyfikację działania systemów.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. Klient może zakupić za pośrednictwem Sklepu następujące Produkty oferowane przez Sprzedawców:
 2. Kursy stacjonarne,
 3. Konsultacje stacjonarne
 4. Klient ma możliwość nabyć również Produkty (Usługi) wykonywane (świadczone) na indywidualne zamówienie Klienta. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się przy użyciu e-mail danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu (Usługi) z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie. Proces zamówienia Produktu (Usługi) indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
 5. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.


 

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu danego kursu stacjonarnego lub konsultacji indywidualnej poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podjąć odpowiednie kroki. W pierwszej kolejności Klient powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, a następnie kliknąć w przycisk „Kupuję kurs”.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
 4. Imię i nazwisko,
 5. miejscowość i kod pocztowy,
 6. numer telefonu,
 7. adres e-mail,
 8. imię, rasa (typ), wiek, waga, płeć i informacja o wysterylizowaniu psa,
 9. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia
 10. opcjonalnie firma i NIP w polu „Uwagi”.
 11. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia w polu „Uwagi”.. Klient może także wskazać czy pies sprawa problemy wychowawcze w polu „Czy pies sprawia problemy wychowawcze? Jeśli tak, proszę je opisać”.
 12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję kurs” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych.
 13. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję kurs”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia 
  ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 15. W odpowiedzi na wysłanie przez Klienta Zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie, które obejmuje informację danych umożliwiających opłacenie Zamówienia.
 16. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 17. W przypadku gdy w opisie Produktu wskazano, że należy uiścić zaliczkę, Klient powinien opłacić zaliczkę w wysokości i w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 18. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 20. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 21. nieotrzymania wpłaty co najmniej kwoty zaliczki określonej w opisie Produktu w terminie wskazanym w opisie Produktu, w razie braku wskazania w opisie Produktu w terminie __5__ dni od złożenia Zamówienia.
 22. Klient zobowiązany jest opłacić cenę kursu stacjonarnego najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu stacjonarnego przy czym za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy.

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto 
  i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych 
  w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 5. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Numer konta zawarty jest w wiadomości o której mowa w paragrafie 5 ust.10 Regulaminu;
 6. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy 
  za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia przy czym link do płatności poprzez system PayU jest przekazywany w wiadomości o której mowa w paragrafie 5 ust.10 Regulaminu.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon w wersji elektronicznej przez Sprzedawcę danego Produktu, która/który zostaje przesłana do Klienta w formie elektronicznej na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§8 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. W przypadku gdy z opisu Produktu wynika, że w ramach Produktu zostanie udzielony Klientowi dostęp do Produktów elektronicznych nastąpi to do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny Produktu lub zaliczki na koncie Sprzedawcy.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail w przypadku Produktów elektronicznych.
 3. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.
 4. W przypadku Produktów elektronicznych dostęp do Produktu elektronicznego następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu. Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem i terminami wskazanymi w opisie Produktu. Dostawa Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.
 7. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§9 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Współadministratorzy świadczą na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Współadministratorzy świadczą również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane 
  z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może 
  z niego korzystać.
 6. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów elektronicznych.
 7. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku 
  z korzystaniem ze Sklepu, Współadministratorzy podejmują środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Współadministratorzy podejmują działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Współadministratorzy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Współadministratorzy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Współadministratorów, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 15. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 16. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 17. Wskutek usunięcia Konta przez Współadministratorów Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 18. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu z Współadministratorami drogą elektroniczną.
 19. Współadministratorzy informują, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§10 KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 1. Usługa konsultacji świadczona jest w terminie ustalonym przez Klienta w ramach czasowych wskazanych w opisie Produktu. W przypadku braku wskazania czasu wykorzystania konsultacji online, Klientowi przysługuje prawo jej realizacji w terminie __3_ miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. Termin ustalany jest po dokonaniu Zamówienia poprzez kontakt drogą e-mail na adres Sprzedawcy kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym w Sklepie i udostępnionym Klientowi.
 3. Konsultacja online odbywa się w miejscu ustalonym wspólnie przez Klienta i Sprzedawcę.
 4. Klient ma prawo odwołać konsultację indywidualną terminie do 24 godzin przed planowanym terminem poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny na dane wskazane w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia Klienta (w takim przypadku Klient ma prawo do ustalenia ze Sprzedawcą nowego terminu konsultacji przy czym w okresie czasowym  zgodnym z opisem Produktu w Sklepie). W przypadku braku odwołania konsultacji we wskazanym terminie lub braku obecności w umówionym terminie konsultacji online nie przysługuje zwrot ceny.
 5. W razie spóźnienia się Klienta na konsultację, czas konsultacji nie ulega przedłużeniu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia wskazane w opisie Produktu, a w pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu,

§11 KURSY STACJONARNE

 1. Liczba uczestników kursu stacjonarnego określana jest przez Sprzedawcę, a o zapisie na termin danego terminu kursu stacjonarnego decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Kurs stacjonarny prowadzony jest przez trenera wskazanego w opisie Produktu przy czym w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności osoba trenera może ulec zmianie. Sprzedawca zapewnia, że dołoży pełnej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości kursu stacjonarnego.
 3. Kursy stacjonarne zwyczajowo przyjmują formę zajęć o charakterze głównie praktycznym, a w razie przeprowadzania także części teoretycznej w ramach danego kursu stacjonarnego Sprzedawca wskazuje zakres temat i zasady jej przeprowadzenia w opisie Produktu w Sklepie. Gdy Klient ma możliwość pobrać materiały w ramach kursu stacjonarnego to mogą być one trwale oznakowane przez Sprzedawcę jako pochodzące od niego lub Współadministratorów, a Klient zobowiązany jest do niepodejmowania czynności zmierzających do usunięcia oznakowania. Oznaczenie materiału nie ujawnia danych osobowych Klienta, a Klient nabywający kurs stacjonarny wyraża zgodę na takie oznaczenia  i zobowiązuje się powstrzymywać od działań zmierzających do usunięcia oznaczenia.
 4. Szczegółowe zasady przebiegu kursu stacjonarnego (kolejność wykonania poszczególnych części kursu stacjonarnego, opis, zasady zaliczenia, certyfikacja o ile jest uzyskiwana w ramach kursu stacjonarnego),  terminy i czas trwania są przedstawione w opisie Produktu.
 5. Zajęcia praktyczne prowadzone są w obecności Klienta i psa przy czym zapewnienie obecności psa jest obowiązkiem Klienta (uczestnika). Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest by pies odbył spacer i miał możliwość załatwienia potrzeb fizjologicznych.
 6. W kursie stacjonarnym uczestniczyć może wyłącznie osoba pełnoletnia.
 7. W kursie stacjonarnym mogą wziąć udział psy, które ukończyły co najmniej 3 miesiąc życia. Uczestnik kursu stacjonarnego najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć, jest obowiązany do przedstawienia książeczki zdrowia psa wraz z wykazem aktualnych szczepień.
 8. Uczestnik kursu stacjonarnego jest zobowiązany do stosowania się do poleceń trenera i zaopatrzenia się w pomoce szkoleniowe wskazane przez niego przed zajęciami.
 9. W trakcie zajęć prowadzonych w ramach kursu stacjonarnego pies powinien być trzymany na smyczy. Na wyraźne wskazanie trenera prowadzącego kurs stacjonarny uczestnik kursu stacjonarnego może puścić psa swobodnie i bez smyczy.
 10. W trakcie kursu stacjonarnego uczestnik zezwala na kontakt psa z innym zwierzęciem jedynie na wyraźne wskazanie trenera. Kontakt Klienta z innymi psami (głaskanie, wołanie, karmienie itd.) również możliwy jest w trakcie zajęć wyłącznie na wyraźne wskazanie trenera.
 11. W zajęciach prowadzonych w ramach kursu stacjonarnego może uczestniczyć Klient (uczestnik) oraz osoby wskazane przez trenera które uzyskały zgodę Sprzedawcy na uczestniczenie.
 12. Uczestnik kursu stacjonarnego zobowiązany jest do aktywnego udziału w zaplanowanych częściach. W przypadku nieobecności na poszczególnych zajęciach Klientowi nie przysługuje zwrot ceny.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia wskazane w opisie Produktu, a w pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany daty kursu stacjonarnego z powodu braku niewystarczającej liczby uczestników zapisanych na dany termin lub z innych przyczyn losowych. W takim przypadku Sprzedawca zaproponuje inny termin odbycia Kursu stacjonarnego. Informacja o zmianie terminu kursu stacjonarnego zostanie przesłana przez Sprzedawcę najpóźniej 7 dni przed planowanym dniem kursu stacjonarnego poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot ceny kursu stacjonarnego w razie braku możliwości udziału w kursie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedawcę w innym terminie.
 15. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u innych uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez Klienta w trakcie trwania zajęć w ramach kursu stacjonarnego.

§12 PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 1. W przypadku gdy zgodnie z opisem Produktu w jego ramach Klient uzyskuje dostęp do Produktu elektronicznego to dostęp udzielany jest poprzez  zalogowanie na Konto na Stronie. Utworzenie Konta jest nieodpłatne.
 2. Klient ma prawo korzystać z Produktu elektronicznego na własny użytek i odtwarzać Produkt elektroniczny na urządzeniach elektronicznych umożliwiających dostęp do Strony.
 3. W przypadku gdy zgodnie z opisem Produktu Klient ma możliwość pobrać materiały w ramach Produktu to mogą być one trwale oznakowane przez Sprzedawcę jako pochodzące od niego, a Klient zobowiązany jest do niepodejmowania czynności zmierzających do usunięcia oznakowania. Oznaczenie materiału nie ujawnia danych osobowych Klienta, a Klient nabywający Produkt wyraża zgodę na takie oznaczenia  i zobowiązuje się powstrzymywać od działań zmierzających do usunięcia oznaczenia.
 4. Jeżeli w opisie Produktu nie wskazano inaczej licencja na korzystanie z Produktu elektronicznego wchodzącego w skład Produktu udzielana jest na okres 365 dni.
 5. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w zakresie udzielonej licencji zgodnie z §18 niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia wskazane w opisie Produktu, a w pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu,

§13 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię 
  i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj 
  i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy lub adres korespondencyjny wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni 
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca.
 10. W związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Współadministratorów, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym Regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się po zawarciu Umowy przez Konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w paragrafie 5 Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin 
  do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 11 i 13 niniejszego paragrafu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 8. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 1. o świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając zamówienie na Kurs stacjonarny lub Konsultację stacjonarną przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku odbycia się ww. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 10. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana 
  do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§15 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rozwiązanie Umowy następuję z ostatnim dniem obowiązywania Umowy zawartej przez Klienta i Organizatora.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie przy czym termin wypowiedzenia wynosi 30 dni kalendarzowych. Płatność w zakresie niewykonanej do dnia rozwiązania Umowy zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
 3. Jeśli wypowiedzenie Umowy następuje bez ważnego powodu Sprzedawca uprawniony jest do domagania się odszkodowania tytułem szkody spowodowanej wypowiedzeniem Klienta.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail wskazany w wiadomości e-mail Sprzedawcy o której mowa w paragrafie 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 5. Umowa wypowiedziana wygasa z upływem 30 dni od dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 6. Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej  do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Sprzedawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Sprzedawcy na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy skutek wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów Sprzedawca zwróci Klientowi cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej  do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Sprzedawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.
 7. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności gdy:
 8. na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu stacjonarnego liczba Uczestników biorących udział w kursie stacjonarnym jest mniejsza niż 50% określonej liczby Uczestników;
 9. działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Sprzedawcy w inny sposób istotnie szkodzą Sprzedawcy;
 10. Klient spowoduje utratę zaufania Sprzedawcy obiektywnie usprawiedliwioną okolicznościami.

W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie wskazanej powyżej Sprzedawca zwróci Klientowi cenę (w przypadku b i c pomniejszoną o wartość części wykonanej umowy) w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności o ile Klient nie wybrał innego sposobu płatności.

 1. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Klient poprzez swoje zachowanie stwarza zagrożenie dla innych osób lub mienia lub utrudnia przebieg kursu stacjonarnego mimo upomnienia przez Sprzedawcę W takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi  cenę pomniejszoną o wartość Umowy wykonanej  do dnia rozwiązania Umowy i koszty poniesione na poczet wykonania Umowy do dnia rozwiązania Umowy z winy Klienta.
 2. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 3. W wyjątkowych wypadkach i w ramach indywidualnych ustaleń Klienta i Sprzedawcy, Sprzedawca dopuszcza możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie stacjonarnym w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu stacjonarnego za zwrotem ceny kursu stacjonarnego.

§16 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego podczas składania Zamówienia. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§17 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA


 

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
 3. Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 5. Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, może uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta Umowa są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§18 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie po zalogowaniu treści, Produkty elektroniczne, materiały udostępnione w ramach Kursów stacjonarnych, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sprzedawcy w ramach Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 3. Licencja jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta za Produkt.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

§19 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Współadministratorami  danych osobowych Klienta są Maria Gałuszka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wesoła Łapka Maria Gałuszka, pod adresem ul. Stanisława Konarskiego 23D9, 44-100 Gliwice, NIP 7381286527, REGON 120012160, "WESOŁA ŁAPKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. ul. Stanisława Konarskiego 23D9 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796608, NIP 631268672, REGON 383963470 reprezentowana przez Prezesa Zarządu- Jacka Gałuszka i Sprzedawca wskazany w opisie Produktu. Współadministratorzy samodzielnie wykonują zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Współadministratorami możesz się używając poniższych danych: e-mail: biuro@wesolalapka.pl, Numer telefonu: 576 103 911 lub pisemnie na adres Współadministratorów.
 2. Współadministratorzy i Sprzedawca  w zakresie współadministrowania danymi Klienta w celu zawarcia i wykonania Umowy uzgodnili, że za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO  i realizacje praw Klienta odpowiedzialny jest każdy ze współadministratorów, za wykonanie Umowy odpowiedzialny jest Sprzedawca, Współadministratorzy odpowiedzialni są za utrzymanie i dostęp do Strony oraz do treści cyfrowych jeśli z opisu Produktu wynika, że są udostępniane za pomocą Strony.
 3. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 6. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 10. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 14. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 16. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Sprzedawcy i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 17. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 18. W związku z faktem, że Współadministratorzy korzystają z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
 19. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 20. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 21. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Współadministratorzy nie będą podejmować automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Współadministratorzy podejmują środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:  
  https://kursy.wesolalapka.pl/news/polityka-prywatnosci.

§20 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW 
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku 
  z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem 
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem 
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 5. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, 
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających 
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Współadministratorów na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje niezastosowanie wskazanego postanowienia. Pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


 

Link do polityki prywatności: https://kursy.wesolalapka.pl/news/polityka-prywatnosci


 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA


 

Miejscowość, data: …………………………….


 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


 

______________________

______________________


 


 

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu....................................................... Produkt  ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 1. wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 2. nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 3. obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 4. odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….


 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________


 

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA


 

Miejscowość, data: …………………………….


 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


 

______________________

______________________


 


 

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu....................................................... Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 1. wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 2. nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 3. obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 4. odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….


 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.


 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


 

Data: ____________________ Podpis: __________________


 


 


 


 

ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA


 

Miejscowość, data: …………………………….


 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


 

______________________

______________________


 


 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez:

 1. przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 2. na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy],


 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________


 


 


 

ZAŁĄCZNIK nr 4 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA


 

Miejscowość, data: …………………………….


 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….


 

______________________

______________________


 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta


 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez:

 1. przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 2. na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.


 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………


 


 

Data: _____________________ Podpis: _____________

Powrót do listy