Regulamin kursu PTP "Pies, Twój Przyjaciel"

Umowa szkoleniowa zawarta zostaje pomiędzy uczestniczącym w kursie - zwanym „uczestnikiem” przez co rozumie się jednego psa i jego opiekunów a trenerem - zwanym „prowadzącym” przez co rozumie się trenera Szkoły Przyjaciół Psów Wesoła Łapka prowadzącego licencjonowane przez szkołę zajęcia na danym terenie.   

 

Obowiązki Prowadzącego:

 

 1. Prowadzący zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć objętych programem kursu zgodnie z obowiązującym materiałem zawartym w skrypcie szkoleniowym.
 2. Prowadzący dostarcza uczestnikom klikery, których cena zawarta jest w cenie kursu.  Prowadzący dostarcza uczestnikom skrypt szkoleniowy w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres mailowy lub w wersji drukowanej.
 3. Prowadzący zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
 4. Jeśli Prowadzący nie może osobiście przeprowadzić zajęć organizuje zastępstwo innego trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

 

Obowiązki Uczestnika:

 

 1. Wpłaty należności na kurs należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć. 
 2. Uczestnik który nie dokonał wpłaty nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach kursu. 
 3. Uczestnik może zrezygnować z zajęć po drugiej lekcji, otrzymując zwrot wpłaty w pełnej wysokości Kliker i otrzymane od trenera akcesoria należy zwrócić.
 4. W przypadku wybrania wersji L (optymalnej) możliwa jest płatność w dwóch ratach. Drugą ratę należy wpłacić nie później, niż do 6 lekcji.  
 5. Przez okres szkolenia Uczestnik stosuje się do zaleceń trenera prowadzącego. Wszelkie pytania Uczestnik kieruje do trenera.  
 6. Uczestnik nie wywołuje u psa strachu ani zachowań agresywnych. 
 7. Na kolejne zajęcia Uczestnik przynosi ze sobą pomoce szkoleniowe których wykaz zawarty jest w skrypcie na końcu każdej lekcji. 
 8. Uczestnik pracuje z psem także w domu i odrabia zadania domowe których wykaz znajduje się w skrypcie na końcu każdej lekcji.  

Zasady porządkowe  

 1. Dbamy o bezpieczeństwo psa podczas zajęć. Podejście do innego psa jest możliwe tylko na wyraźne polecenie trenera. 
 2. Przed rozpoczęciem zajęć pies powinien mieć krótki spacer i załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. 
 3. Właściciel odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa. 
 4. Sprzątamy po swoim psie.  
 5. W zajęciach może uczestniczyć dowolna ilość osób ale jedna osoba jest wyznaczona jako odpowiedzialna za cały przebieg szkolenia i musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach. 
 6. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. 
 7. Nie głaszczemy nie karmimy i nie przywołujemy do siebie obcych psów chyba że na wyraźną prośbę trenera prowadzącego zajęcia.  
 8. Jeśli przewodnik psa rażąco narusza regulamin może być usunięty z zajęć. Trener podejmujący taką decyzję zwraca uczestnikowi koszty kursu po potrąceniu należności za materiały szkoleniowe i wykorzystane lekcje. 
 9. Uczestnik który sam rezygnuje z zajęć po drugiej lekcji, nie ma prawa żądać zwrotu należności za kurs. W przypadkach losowych, gdyby nie było możliwe dokończenie kursu, uczestnik może dołączyć do kolejnej grupy kursu „Pies Twój Przyjaciel” kontynuując zajęcia od lekcji na której go przerwał bez żadnych dodatkowych opłat. Warunkiem dołączenia do grupy jest zapisanie się na daną edycję kursu przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej Szkoły Wesoła Łapka www.wesolalapka.pl z zaznaczeniem że chodzi o kontynuację. Wypełnienie formularza oznacza rezerwację miejsca. W razie braku rezerwacji uczestnik będzie mógł dołączyć do grupy warunkowo, jeśli będzie w niej wolne miejsce. 
 10. W przypadkach gdy nie jest możliwe wykorzystanie wpłaconych środków z powodów losowych, Uczestnikowi przysługuje prawo scedowania niewykorzystanych środków na dowolną wybraną przez siebie osobę na dowolny kurs z oferty Szkoły.  
 11. W ramach kursu PTP w wersji L - czyli optymalnej Uczestnikowi przysługują trzy zajęcia indywidualne z trenerem w miejscu wyznaczonym przez trenera, które mogą być zamienione na jedną wizytę domową.  Lekcje indywidualne można wykorzystać już w czasie trwania kursu np. jako dodatkową pomoc w przypadku nieobecności na zajęciach. Do wykorzystania lekcji indywidualnych Uczestnik ma 3 ( trzy) miesiące licząc od daty zakończenia kursu. Po tym czasie zajęcia indywidualne będą traktowane jako osobne konsultacje i będą dodatkowo płatne według zwykłych stawek danego trenera.