REGULAMIN SZKOLEŃ ORAZ KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ SIEĆ SZKOLENIOWĄ „WESOŁA ŁAPKA SZKOŁA PRZYJACIÓŁ PSÓW”

Szkolenia i kursy organizowane są w ramach sieci szkoleniowej “WESOŁA ŁAPKA - SZKOŁA PRZYJACIÓŁ PSÓW”  z siedzibą w Gliwicach.  

Zapisy na szkolenia i kursy  dokonywane są za pośrednictwem systemu rezerwacji na stronie internetowej www.wesolalapka.pl. 

Szkolenia są organizowane w zakresie szkoleń grupowych: 

Przedszkole Dla Szczeniąt, 

Psiaki - Młodziaki /dla starszych szczeniąt/, 

Pies, Twój Przyjaciel - Podstawowe Posłuszeństwo oraz 

Warsztaty Naprawcze Dla Psów Trudnych. 

Terminy szkoleń oraz kursów są ogłaszane na stronie internetowej kursy.wesolapka.pl.

Liczba Uczestników w szkoleniach i kursach jest określona przez Organizatora o przydziale do grupy decyduje kolejność zgłoszenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń lub kursów, o czym informuje Uczestników mailowo w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania szkolenia lub kursu w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje Uczestników z minimum godzinnym wyprzedzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania kursu lub szkolenia, jeżeli w danym terminie zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników by rozpocząć kurs lub szkolenie. 

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub kursu Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia lub kursu i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty w całości.

Uczestnik szkolenia lub kursu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia lub kursu przez Uczestnika później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia lub kursu, Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie lub kurs. 

Opłata za szkolenie lub kurs podana jest w złotych polskich.

Od Uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej na poczet szkolenia lub kursu. 

W kursie lub szkoleniu mogą wziąć udział psy, które ukończyły co najmniej 3 miesiąc życia. 

Uczestnik najpóźniej do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć, jest obowiązany do przedstawienia Organizatorowi książeczki zdrowia psa wraz z wykazem aktualnych szczepień. 

Uczestnik jest zobowiązany przez czas trwania szkolenia lub kursu stosować się do poleceń Organizatora. 

Uczestnik jest zobowiązany do zaopatrzenia się i przynoszenie na zajęcia pomocy szkoleniowych wskazanych przez Organizatora.  

Uczestnik podczas zajęć trzyma psa na smyczy i może psa spuścić jedynie na wyraźne wskazanie Organizatora. 

Uczestnik może pozwolić by jego pies podszedł do innego psa uczestniczącego w kursie jedynie na wyraźne wskazanie Organizatora.  

Uczestnik jest zobowiązany do trenowania ze swoim psem pomiędzy zajęciami zgodnie z zaleceniami Organizatora. 

Uczestnik przed wzięciem udziału w szkoleniu lub kursie jest wcześniej obowiązany umożliwić psu odbycie spaceru oraz załatwienia jego potrzeb fizjologicznych.

Uczestnik jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie podczas zajęć i jest jednocześnie zobowiązany do posiadania przedmiotów umożliwiających posprzątanie. 

Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa /odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia - Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło/ odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Uczestnik.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u innych Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez Uczestnika. 

W zajęciach może uczestniczyć Uczestnik oraz osoby wskazane przez Organizatora, które uzyskały zgodę Organizatora na uczestniczenie w szkoleniu lub kursie. 

Uczestnik jest zobowiązany do powstrzymania się od głaskania, karmienia oraz przywoływania innych psów biorących w szkoleniu lub kursie za wyjątkiem gdy takie działania polecił mu wykonać Organizator. 

Uczestnik w przypadku choroby zwierzęcia jest zobowiązany powiadomić o tym Organizatora i powstrzymać się od udziału w szkoleniu lub kursie.  

W przypadku alergii pokarmowej Uczestnik powinien poinformować o tym Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia lub kursu. 

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zajęć, oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i filmów na stronach “WESOŁA ŁAPKA - SZKOŁA PRZYJACIÓŁ PSÓW” oraz Organizatora oraz w mediach społecznościowych w celu promocji działalności “WESOŁA ŁAPKA - SZKOŁA PRZYJACIÓŁ PSÓW” oraz Organizatora.

Uczestnik ma prawo nie wyrażenia zgody na działania opisane w punkcie poprzednim poprzez pisemną deklarację przesłaną drogą elektroniczną, najpóźniej w dzień rozpoczęcia szkolenia lub kursu. 

Organizator w przypadku problemów z komunikacją może zażądać od Uczestnika szkolenia lub kursu opuszczenia miejsca szkolenia lub kursu, w takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonych opłat za udział w szkoleniu lub kursie. 

Uczestnik, który nie stosuje się do postanowień regulaminu oraz który nie stosuje się do poleceń Organizatora jest zobowiązany - na żądanie Organizatora - opuścić wraz z psem miejsce szkolenia lub kursu, w takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonych opłat za udział w szkoleniu lub kursie.