Regulamin kursu "Psie Przedszkole"

Umowa szkoleniowa zawarta zostaje pomiędzy uczestniczącym w kursie - zwanym „uczestnikiem” przez co rozumie się jednego psa i jego opiekunów, a trenerem - zwanym „prowadzącym”, przez co rozumie się trenera Szkoły Przyjaciół Psów Wesoła Łapka prowadzącego licencjonowane przez szkołę zajęcia na danym terenie.

Obowiązki Prowadzącego:

 1. Prowadzący zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć objętych programem kursu, zgodnie z obowiązującym materiałem, zawartym w skrypcie szkoleniowym.
 2. Prowadzący dostarcza uczestnikom skrypt szkoleniowy w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
 3. Prowadzący dokłada zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
 4. Jeśli Prowadzący nie może osobiście przeprowadzić zajęć, organizuje zastępstwo innego trenera, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Obowiązki Uczestnika

 1. Przez okres szkolenia stosujemy się do zaleceń trenera prowadzącego.
 2. Wszelkie pytania kierujemy do trenera.
 3. Nie wywołujemy u psa strachu ani zachowań agresywnych.
 4. Pracujemy z psem także w domu i odrabiamy zadania domowe.

Zasady porządkowe

 

 1. Dbamy o bezpieczeństwo psa podczas zajęć. Podejście do innego psa jest możliwe tylko na wyraźne polecenie trenera.
 2. Właściciel odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
 3. Sprzątamy po swoim psie.
 4. W zajęciach może uczestniczyć dowolna ilość osób, ale jedna osoba jest wyznaczona jako odpowiedzialna za cały przebieg szkolenia i musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach.
 5. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.
 6. Nie głaszczemy, nie karmimy i nie przywołujemy do siebie obcych szczeniaków, chyba, że na wyraźną prośbę trenera prowadzącego zajęcia.
 7. Jeśli przewodnik psa rażąco narusza regulamin, może być usunięty z zajęć.
 8. Uczestnik, który sam rezygnuje z zajęć, nie ma prawa żądać zwrotu należności za kurs.
 9. W przypadkach losowych, gdyby nie było możliwe dokończenie kursu „Psie Przedszkole”, uczestnik kursu może wziąć udział w kursie „Pies Twój Przyjaciel” zaliczając niewykorzystane środki jako przedpłatę za kurs „Pies, Twój Przyjaciel”.
 10. W przypadkach, gdy nie jest możliwe wykorzystanie wpłaconych środków z powodów obiektywnych, Uczestnikowi przysługuje prawo scedowania niewykorzystanych środków na dowolnego wskazanego przez siebie Uczestnika, na dowolnie wybrany kurs z oferty Szkoły.